П`ятниця, 22.11.2019, 16:14
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
Вступ. Право на охорону праці в Україні охороняється Законом, а отже має бути регламентованим відповідними документами. У Законі України "Про охорону праці” в розділі V дається перелік таких документів. Цей розділ так і називається: "Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці”. Засвоєння основних принципів нормування охорони праці є актуальним для кожного працюючого громадянина України, оскільки тільки через знання своїх прав та обов’язків кожний з нас зуміє зорієнтуватися у правому полі молодої держави.
Отже, мета лекції: ознайомитися з основними принципами нормативного забезпечення системи охорони праці в Україні.


І. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні документи про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових до виконання.
Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) - це документи, які затверджуються:
Кабінетом Міністрів України;
Державним комітетом України по нагляду за охороною праці;
органами санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України;
Органами державного пожежного нагляду МВС України;
Головною державною інспекцією по нагляду за ядерною безпекою Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;
Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації;
Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури;
органами державної санітарно-епідеміологічної служби України в особі Головного державного санітарного лікаря України.
Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими.
Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону праці - це ДНАОП загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі підприємства, установи, організації народного господарства України, незалежно від їх відомчої належності та форм власності.
Державний галузевий нормативний акт про охорону праці - це ДНАОП, дія якого поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що відносяться до певної галузі.
Слід зазначити, що перехід на державні нормативні акти про охорону праці, що затверджуються суто органами державного нагляду України, потребує виконання значних обсягів робіт та певного часу. До цього часу чинними в Україні залишаються правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші нормативні матеріали, що затверджувались міністерствами та іншими уповноваженими на те державними органами управління колишнього Союзу РСР.
Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 9 березня 1995 №01/035 затверджено перелік державних санітарних норм і правил, обов’язкових для виконання на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності (перелік опубліковано в першому томі першої частини Збірника важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань).
Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (Ст.40) передбачено, що державні санітарні норми , правила, гігієнічні нормативи затверджує та скасовує Головний санітарний лікар України . Він також встановлює норми радіаційної безпеки та допустимі рівні впливу на людину інших фізичних факторів.
Згідно з Угодою про співробітництво в галузі охорони праці, укладеною 9 грудня 1994 року керівниками урядів держав СНГ, Україна здійснює узгоджену діяльність з іншими країнами СНД щодо встановлення вимог охорони праці до машин, механізмів, іншої продукції виробничого призначення, нових речовин, матеріалів, технологій і об’єктів, що проектуються. З метою затвердження нормативів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища поширюється практика спільного опрацювання проектів ДНАОП єдиними робочими групами або затвердження Сторонами лише попередньо узгоджених правил, норм, стандартів.
Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ) колишнього Союзу РСР застосовуються на території України до їх заміни іншими нормативними актами, якщо вони не вступають у протиріччя до чинного законодавства України.
Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці стандарти ССБТ надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за узгодженим переліком, що переглядається в міру необхідності з врахуванням національного законодавства держав СНД та результатів спільної роботи, спрямованої на удосконалення Системи стандартів безпеки праці.
У відповідності до чинного законодавства України про працю та охорону праці адміністрація зобов’язана забезпечувати належним технічним обладнанням усіх працівників і створювати відповідні умови праці згідно ДНАОП для усіх галузей або міжгалузеві. Регламентувати обов’язки щодо проведення інструктажу, виробничої санітарії, протипожежної охорони та ін. правил охорони праці та постійного контролю за дотриманням працівниками усіх вимог інструкцій з охорони праці.
На виконання Закону "Про охорону праці” і постанови КМ України від 27 січня 1993 р.№64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці” було затверджене Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Це Положення було затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 4 квітня 1994 р. №30. Зареєстровано в Мінюсті України 12 травня 1994 р. №95/304.
І. Загальні положення
1.1. Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охорони праці і проводяться:
з учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів;
- з працівниками в процесі їх трудової діяльності.
1.2. Усі працівники, які приймаються на роботу, і в процесі роботи проходять на підприємстві навчання , інструктаж з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.
1.3. Працівники, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, або тем, де є потреба у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в терміни, встановлені відповідними галузевими актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.
1.5.Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві організовуються заняття, лекції, семінари та консультації.
1.6. Перелік питань для перевірки знань складають члени комісії, їх узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.
1.7.У складі комісії не менше трьох осіб, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
1.8.Результати знань оформляються протоколом (П 10).
1.9.Особам, які показали задовільні результати при перевірці знань з охорони праці, видаються посвідчення (П11).
1.10. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірки знань з охорони праці, забороняється.
1.11.На основі цього Типового положення у кожному підприємстві розробляють відповідні до умов Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з охорони праці, формуються плани-графіки проведення цієї роботи.
1.12..Відповідальність за виконання робіт з ОП покладається на керівників підприємств та керівників структурних підрозділів.
1.13. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань ОП здійснює служба ОП або працівники, на яких покладені ці обов’язки керівництвом підприємства.
2.Вивчення основ охорони праці в навчально-виховних закладах
У цьому розділі регламентується система вивчення основ ОП в учбових закладах усіх рівнів. Так, учні загальноосвітніх шкіл вивчають спецкурс "Охорона життя та здоров’я дітей”. Студенти технічних, будівельних, сільськогосподарських, економічних і педагогічних вузів вивчають дисципліни "Безпека життєдіяльності” та "Охорона праці”, а також відповідні розділи з ОП в спеціальних дисциплінах. В інших вузах вивчається курс "Безпека життєдіяльності” та відповідні розділи з ОП спеціальних дисциплін.
Дипломні проекти і курсові роботи студентів технічних та ін. вузів (факультетів) повинні містити питання ОП.
До початку колективної трудової діяльності поза навчальною програмою (студентські загони, учнівські бригади, тощо) проводиться вивчення основ законодавства про працю та відповідних нормативних актів з охорони праці.
Навчання студентів і учнів з питань ОП стосовно конкретних робіт проводиться на підприємствах за програмами, розробленими на цих підприємствах.
Відповідальність за виконання робіт з ОП покладається на керівників навчально-виховних закладів.
3.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників при підготовці , перепідготовці та одержанні нової професії
Цим розділом регламентується навчання та перевірка знань з питань ОП працівників при підготовці та перепідготовці та одержання нової професії. Теоретичне навчання здійснюється в межах дисципліни "Охорона праці” або відповідного розділу з технології виробництва, конструкції обладнання в обсязі не менше 20 годин.
Дисципліна загального курсу "Охорона праці” вивчається учнями профтехнічних закладів в обсязі 30 годин.
При незадовільних результатах здачі іспиту назначається повторна перевірка знань через 1 місяць. При незадовільних результатах повторної перевірки працівника працевлаштовують згідно з чинним законодавством.
При перерві в роботі за професією більше 1 року проходять навчання з питань ОП до початку самостійної роботи.
Працівники допускаються до самостійної роботи після вступного інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці.

4.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів
4.1. Посадові особи відповідно до Переліку посад (наказ ДНОП від 11.10.93 № 94) до початку виконання своїх обов’язків і періодично, один раз на три роки, згідно з наказом керівника підприємства проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
У спеціалістів виробництва перевіряються знання тих нормативних актів про охорону праці, виконання яких входить до їх службових обов’язків.
Перші заступники та заступники керівників міністерств, відомств, концернів, корпорацій та ін. об’єднань, Ради Міністрів Республіки Крим, обласних адміністрацій, керівники структурних підрозділів, які організовують виробничий процес, спеціалісти служби ОП, викладачі ОП вузів проходять навчання та перевірку знань з питань ОП в Науково-інформаційному та навчальному центрі Державного комітету по нагляду за охороною праці.
На підприємствах для перевірки знань з питань ОП створюється одна або декілька постійно діючих комісій.
Працівники, які проказали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з ОП. При незадовільних знаннях при повторній перевірці - працевлаштування згідно чинного законодавства.
Позачергова перевірка знань з питань ОП проводиться :
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про ОП;
- при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів;
- при переведенні працівників на іншу роботу (посаду), що потребує додаткових знань з питань ОП;
- за вимогою працівника органу держнагляду за ОП, якщо виявлено незнання посадовою особою, спеціалістом нормативних актів про ОП.
5.Інструктаж з охорони праці
За характером і часом проведення інструктажі з питань ОП підрозділяються на :
Вступний первинний Повторний позаплановий цільовий

Види інструктажів з охорони праці
Вид інструктажу, з ким Хто проводить Місце проведення Програма Форма реєстрації

Вступний.

З усіма щойно прийнятими працівниками на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи або посади;
- працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з водіями транспортних засобів, які вперше в’їжджають на територію підприємства;
- студентами й учнями при проходженні виробничої практики;
- учнями, вихованцями й студентами перед початком трудового й професійного навчання в лабораторіях, майстернях, полігонах тощо.
Спеціаліст з ОП,
викладач, відповідний фахівець кабінет ОП,
спеціально обладнане приміщення з можливістю застосування засобів технічного навчання та наочних посібників Програма розроблена
Службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Затверджується керівником підприємства.

Орієнтовний перелік питань - (дод.5), - демонстрація
П12 Запис у спеціальному журналі або у документі про прийняття робітника на роботу.
Для учнів - в журналі обліку навчальної роботи, у позашкільних закладах - в у робочому журналі керівника гуртка.
Первинний:
- працівником, новоприйнятим на підприємство (постійно чи тимчасово);
-працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
-працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;
- відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві;
- студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику, перед виконанням нових видів робіт, під час проведення позашкільного навчання в гуртках, секціях, тощо. Викладач, відповідний фахівець На робочому місці, у класах, майстернях, лабораторіях, дільницях, тощо. Програму інструктажу розроблено викладачем або відповідним керівником цеху, яку узгоджено із службою охорони праці.
демонстр.:
П 13 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
демонстр.:
П 14
Повторний:
з усіма працівниками:
на роботах з підвищеною небезпекою -1 раз у квартал,
на інших роботах - 2 раз у півріччя. Спеціаліст з ОП,
викладач, відповідний фахівець На робочому місці Програма первинного інструктажу в повному обсязі. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
демонстр.:
П 14
Позаплановий:
При введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про ОП,
при зміні технологічного процесу, модернізації устаткування, приладів, вихідної сировини та ін. факторів, що впливають на ОП,
при порушенні працівником (студентом, учнем) нормативних актів про ОП, аварії чи отруєнні;
на вимогу працівників органу держнагляду за ОП, вищестоящої господарської організації або державної виконавчої влади, у випадку, якщо виявлено незнання безпечних методів праці чи нормативних актів про ОП;
при перерві в роботі виконавця більше ніж на календарних 30 днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - більше 60 днів. Спеціаліст з ОП,
відповідний фахівець На робочому місці Визначається в кожному конкретному випадку в залежності від причин і обставин , що спричинили його проведення Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
демонстр.:
П 14
Цільовий:
з працівниками при:
виконанні разових робіт , що не пов’язані з обов’язками за фахом (навантаження, розвантажування, за межами підприємства, тощо);
ліквідації аварії, стихійного лиха;
проведенні
робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та ін. документи;
екскурсіях на підприємства;
організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи, тощо). Спеціаліст з ОП,
викладач, відповідний фахівець На робочому місці Програму інструктажу розроблено викладачем або відповідним керівником цеху, яку узгоджено із службою охорони праці.
у відповідності до виду робіт. Наряд-допуск або інша документація

При необхідності первинний, повторний, позаплановий інструктажі та стажування працівник (учень, студент) може проходити на іншому підприємстві. У такому випадку проведена робота фіксується у журналі на підприємстві, де здійснювалися інструктаж або стажування, а працівникові або студентові керівники цього підприємства та служби ОП за своїми підписами з печаткою видають відповідну довідку, що додається до особової справи працівника (учня, студента) на підприємстві, яке його відряджало.
Керівник підприємства зобов’язаний видати робітникові примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити її на робочому місці.
Слід зазначити, що це Типове положення погоджене з МОЗ України, Державним комітетом з ядерної та радіаційної безпеки, МВС, Міносвіти та Федерацією профспілок України.

3. Охорона праці жінок та молоді
На виконання Закону України "Про охорону праці” та постанови КМУ від 27.01.93 № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці” Наказом МОЗ України від 10.12.93 № 241 затверджені Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.(погоджені Головою ДОНП, міністром праці, заступником голови Федерації профспілок України).
ГРАНИЧНІ НОРМИ
ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ
РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ

Характер робіт Гранично допустима вага вантажу. кг
Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою до 2 разів на добу)
10
Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни
7
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:
з робочої поверхні
з підлоги


350
175

На виконання Закону України "Про охорону праці” та постанови КМ України від 27 січня 1993 року № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці” був виданий Наказ МОЗ України від 31 березня 1994 р. № 46 (зареєстровано в Мінюсті України 28.07.94 за № 176/385).
Цим наказом затверджено Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
Застосування праці неповнолітніх у виробництвах за цим Переліком забороняється на всіх підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності.
Прийом на навчання за професіями, вказаними у Переліку, допускається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент закінчення навчання.
При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) особи, які не досягли 18-річного віку, можуть знаходитися у виробництвах, включених до Переліку, не більше як 4 години за умови суворого дотримання діючих санітарних норм і правил охорони праці.
На завершення слід особливо виділити, що положення Закону України "Про охорону праці", нормативні акти чинного законодавства України з питань охорони праці регламентують зазначені питання в усіх галузях народного господарства незалежно від форм власності. На грунті цих положень розроблені та затверджені МОЗ України при погоджені з ДНОП нормативні документи з питань ОП для медичної галузі, що стане темою наступної лекції.

Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (24.10.2010)
Переглядів: 1463 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Надання першої медичної допомоги при запорошуванні очей

Правила поведения населения в зоне радиоактивного заражения

Професійні захворювання працівників, що зумовлені гострим впливом хімічних факторів

Вплив аварії на АЕС “Фукусіма-1” на життєдіяльність людей

Зсуви, повені

Эксплуатация и обслуживание огнетушителейМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz