П`ятниця, 22.11.2019, 16:49
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Цівільна оборона

Структура і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру
Цивільний захист населення - це система заходів, які реалізуються центральними органами виконавчої влади, РМ Автономної Республіки Крим, державними адміністраціями областей, міст Києва, Севастополя і районів, виконавчими органами Рад, підпорядкованими їм силами і засобами під-приємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), добровіль-ними формуваннями, що забезпечують розробку та дотримання правових норм, міжнародних, державних  галузевих та відомчих вимог і правил, а також виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідеміологічних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації НС, спрямованих на захист населення, сільськогосподарських тварин і рослин, об’єктів економіки і довкілля.
З метою забезпечення захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру створюється державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
    Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС ) - це державна система, яка включає центральні органи виконав-чої влади, РМ Автономної Республіки Крим, державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя та районів, виконавчі органи Рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд  за  забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання  надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних  втрат.
Головною метою ЄДС НС є забезпечення реалізації  державної політики на всій території України у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф  та  стихійного  лиха.
     Основними завданнями ЄДС НС є:
     забезпечення запобігання виникненню НС;
     забезпечення готовності органів управління, сил і засобів;
     проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт та організація життєзабезпечення по-терпілого населення;
     розробка нормативно-правових актів, державних норм і стандартів;
     здійснення цільових та науково-технічних програм;
     забезпечення сталості функціонування об’єктів економіки;
     збирання і опрацьовування інформації про НС;
     визначення потреби у силах, матеріальних і фінансових ресурсах;
     здійснення державного нагляду, експертизи і контролю;
     створення та раціональне використання матеріально-технічних ресурсів;
     своєчасна та достовірна інформація населення про обстановку та вжиті заходи;
     оповіщення населення про загрозу та виникнення НС;
     соціальний захист потерпілого населення;
     захист населення у надзвичайних ситуаціях;
     міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.  
Надзвичайна ситуація - це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або ін-шими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі  людей  та/або  значних матеріальних  втрат. Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: матеріальні збитки, істотне погіршення стану довкілля, наявність або загроза загибелі людей, чи суттєві погіршення умов їх життєдіяльності.
Правовою основою створення ЄДС НС є Закони України "Про надзви-чайний стан”, "Про Цивільну оборону України”, "Про війська ЦО”, допов-нення та зміни до них, інші законодавчі акти, укази Президента України про створення структур Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) будується з урахуванням рівнів (загальнодержавного, територіального, місцевого і об’єктового) і класифікації надзвичайних ситуа-цій (техногенного, природного і соціально-політичного характеру), стандар-тів безпеки і термінології, сил, засобів та резервів територій і галузей.
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) включає: органи управління (центральні, територіальні, галузеві, місцеві і об’єктові), системи забезпечення (територіальні і функціо-нальні підсистеми), сили і засоби (військові, спеціальні і спеціалізовані цивільні підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи та інформаційні бази підсистем єдиної державної системи, які призначені (залучені) для виконання завдань щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації).
Територіальна підсистема ЄДС НС - це складова частина єдиної держав-ної системи (ЄДС), яка включає – місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи Рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзви-чайним ситуаціям техногенного та  природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зменшення матеріальних втрат.
     Функціональна підсистема ЄДС НС - це складова частина єдиної державної системи (ЄДС), що створюється на базі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, включає їх реґіональні та місцеві структурні підрозділи, підпорядковані державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які  здійснюють в межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням техногенної і природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного  характеру і реагування у разі їх виникнення  з  метою захисту населення і довкілля, зменшення  матеріальних втрат.   
Органи управління ЄДС НС – це органи виконавчої влади або їх структурні підрозділи, які призначені для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах своєї компетенції.
Органи управління ЄДС НС діляться на координуючі (державна комісія з ТЕБ і НС, Національна рада безпеки життєдіяльності, постійні комісії з ТЕБ і НС, об’єктові комісії з НС), постійні (КМУ, МНС України, органи з НС міністерств і відомств, державні територіальні і місцеві виконавчі органи, управління (відділи) з питань НС та ЦЗН, органи з НС реґіональних, міських і районних служб, управління об’єктів економіки, служби з НС), повсякденні
(оперативно-чергові служби МНС України, управлінь (відділів) з питань НС та ЦЗН, суб’єктів господарської діяльності).
     Системи забезпечення включають: фінансові (резервний фонд КМУ, резервні фонди територіальних і місцевих органів виконавчої влади у розмірі 1% від зведеного річного бюджету), матеріальні (ресурси Держкомрезерву, МНС, окремих міністерств і відомств, територіальних органів виконавчої влади, суб’єктів господарської діяльності), транспортні (МО, Мінтрансу, МВС та інших, транспортних підприємств, суб’єктів господарської діяль-ності), оповіщення і зв’язку (МНС, МВС, МО, Держкомзв’язку, Мінтрансу, Мінагропрому та інших, а також їх територіальних органів, суб’єктів господарської діяльності).
     Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) може функціонувати у наступних режимах: повсяк-денної діяльності (Ведення  спостереження і здійснення  контролю за станом довкілля,  обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них території. Розроблення і виконання цільових і науково-технічних прог-рам і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення  без-пеки і захисту  населення, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпе-чення сталого функціонування  об’єктів економіки та збереження національ-ної культурної спадщини у разі виникнення  надзвичайної  ситуації),  підви-щеної готовності (Формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС. Прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів. Підготовка пропозицій щодо нормалі-зації обстановки в районі надзвичайної ситуації. Проведення заходів щодо запобігання виникненню НС. Розроблення  комп-лексних  заходів щодо  захисту  населення і територій, забезпечення стійкого функціонування об’єктів економіки. Приведення в стан підвищеної  готовності  наявних сил і засобів.), діяльності при НС (Здійснення  керівництва функціо-нуванням підсистем і структурних підрозділів ЄДС НС. Організація захисту населення і територій. Організація роботи, пов’язаної з локалізацією або ліквідацією НС. Визначення межі території, на якій виникла НС. Забезпе-чення сталого функціонування об’єктів економіки та першочергового життє-забезпечення населення. Здійснення постійного контролю за станом дов-кілля, інформування вищестоящих органів управління щодо рівня НС та вжитих заходах, пов’язаних з реагуванням, захистом і оповіщенням насе-лення та наданням йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах НС.) та діяльності при надзвичайному стані.
Головними етапами діяльності ЄДС НС є: запобігання виникненню НС (підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів,  спрямованих на  регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС на  основі  даних  моніторингу,  експертизи,  досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або пом’якшення її можливих наслідків), реагування на НС (скоординовані дії  підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (планів  ліквідації НС),  уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення  загрози життю та здоров’ю  людей,  зменшенню  матеріальної шкоди і фінан-сових витрат), ліквідація наслідків НС, гострий період ліквідації над звичай-них ситуацій, плановий і програмний періоди ліквідації НС.
Взаємодія органів управління ЄДС НС та підпорядкованих їм сил організується з метою своєчасного і ефективного реагування на НС.
Визначаються центральні і територіальні органи управління, які взаємо-діють в кризових ситуаціях, склад і кількість сил і засобів реагування на надзвичайну ситуацію. Погоджується порядок спільних дій сил реагування на надзвичайну ситуацію, вирішуються питання всебічного забезпечення.
Базовими принципами створення ЄДС НС є: державний характер системи, орієнтація на загальнолюдські цінності, дотримання міжнародних норм, пріоритет вимог забезпечення безпеки при діяльності людини, відкритість для міжнародної співпраці.
На діяльність ЄДС НС оказують вплив фактори: зовнішні (транс-граничний характер НС, соціально-економічні зміни в світі, наявність світо-вого досвіду та ринку) та внутрішні (високий рівень техногенної та природ-ної безпеки в Україні, необхідність протистояння НС, соціально-економічні зміни в Україні, високий науково-технічний рівень в Україні, обмеженість наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових резервів).
ЄДС НС має унікальні властивості: глобальність дії, постійна готов-ність, багато функціональне застосування, висока наукоємкість, надто велика інформативність, висока оперативність.
Основною метою створення територіальних підсистем в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є забезпечення реалізації на відповідній території державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення.

Література

МІГОВИЧ Г. Г., ПШЕНИЧНИЙ В. Н. КУРС ЛЕКЦІЙ З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ К., НВФ "ПРИВАТІНФОРМ”  2003 321с.

Категорія: Цівільна оборона | Додав: ohranatruda (30.04.2010)
Переглядів: 1321 | Теги: Єдина державна система запобігання | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

Психолого-педагогическая подготовка специалистов БЖД

Отравляющие вещества. Их поражающее действие на людей, животных, растения, продукты питания, корма и водоисточники.

Контрольна робота Варіант №21

«Основи охорони праці» Курс лекцій

Пожежна безпека у приміщеннях харчоблоків при проходженні виробничої практикиМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz