П`ятниця, 22.11.2019, 16:44
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

НОРМАТИВНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Проведено огляд та аналіз законодавчої бази з питань прийняття нормативних актів підприємствами. Узагальнено основні нормативні акти, які приймаються підприємствами. Акцентовано увагу на правилах внутрішнього трудового розпорядку та штатному розписі як основних нормативних документів що приймаються підприємствами.
Ключові слова. Нормативний акт, положення, інструкція, наказ, правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис.
Аннотация. Проведен обзор и анализ законодательной базы по вопросам принятия нормативных актов предприятиями. Обобщены основные нормативные акты, которые принимаются предприятиями. Акцентировано внимание на правилах внутреннего трудового распорядка и штатном расписании как основных нормативных документов, которие принимаются предприятиями.
Ключевые слова. Нормативный акт, положение, инструкция, приказ, правила внутреннего распорядка, штатное расписание.
Annotation. The review and analysis of the legal framework for adoption of regulations businesses. Summarizes the main legal acts adopted by enterprises. Attention is focused on work rules and staffing as major regulations adopted by enterprises.
Keywords. Regulations, regulations, instructions, orders, house rules, staff list.
Мета статті: дослідити основні нормативні акти на підприємстві, їх вплив на охорону праці.
Виклад основного матеріалу. Нормативною основою забезпечення охорони праці на підприємствах є Державні стандарти України (ДСТУ), нормативно-правові акти з охорони праці, які поширюються на один або кілька видів економічної діяльності (НПАОП), міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, які чинні в Україні, Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН). Крім наведених, роботодавець або уповноважений ним орган розробляє та затверджує свої положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства (далі акти підприємства) та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці [1]. Вони спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці на підприємстві та забезпечення в кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству, Державним стандартам України, нормативно-правовим актам охорони праці, Державним санітарним нормам. Вони затверджуються посадовою особою, якій надано це право, або наказом з датою впровадження акту на підприємстві і не підлягають реєстрації в органах Держстандарту.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці [1]. Відповідно до Рекомендацій Держгірпромнагляду щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», до основних нормативних актів підприємства належать:
1) Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;
2) Положення про службу охорони праці підприємства;
3) Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;
4) Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;
5) Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
6) Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму;
7) Наказ про атестацію робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;
8) Положення про організацію попереднього та періодичного медичних оглядів працівників;
9) Положення про санітарну лабораторію підприємства;
10) Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;
11) Інструкції про заходи пожежної безпеки;
12) Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
13) Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;
14) Наказ про організацію видачі працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування;
15) Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту.
Накази підприємства: про призначення комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці; про призначення комісії по атестації робочих місць; про призначення осіб, відповідальних за нагляд, справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство; про призначення осіб, відповідальних за використання і облік коштів фонду охорони праці та інші.
Роботодавець може затверджувати інші нормативні акти, необхідність в яких виникає з урахуванням специфіки виробництва та чинного законодавства.
Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів підприємства наказом власника створюється комісія чи робоча група, назначаються строки, виконавці та керівники.
Розробляється план опрацювання нормативного акту, який затверджується власником.
Проект нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується із службою охорони праці цього підприємства та юрисконсультом, в необхідності, з іншими зацікавленими службами. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства, здійснюється у порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено законодавством [2]. Основним документом серед зазначених є правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила), які регулюють права та обов’язки усіх учасників трудового процесу. Правила регламентують:
1. трудовий розпорядок на підприємстві;
2. порядок прийняття на роботу і звільнення працівників;
3. основні права та обов’язки працівників і власника підприємства;
4. застосування заохочень за успіхи в роботі та заходів стягнення за порушення трудової дисципліни.
За сферою дії Правила поширюються на всіх працівників, які працюють за трудовим договором, незалежно від статусу (основний, сумісник), строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний), виду виконуваної роботи, режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час), віку, статі тощо за винятком окремих категорій працівників деяких галузей народного господарства, для яких діють статути і положення про дисципліну (Статут про дисципліну працівників зв’язку, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, інші) [3]. Відповідно до статті 142 КЗпП Правила затверджуються трудовими колективами (зборами, конференцією) за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Ухвалене на зборах (конференції) рішення про затвердження Правил оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів (конференції) і скріплюється печаткою підприємства. Доповнення та зміни до Правил вносять у такому ж порядку [4]. Оскільки Правила є локальним нормативним документом, їх зміст має не тільки визначатися загальними нормами трудового законодавства, а й ураховувати специфіку діяльності підприємства, а також трудових відносин у відповідній сфері (виробництво, освіта, наука, медицина тощо). Зміст Правил не повинен суперечити нормам інших локальних документів у межах підприємства, наприклад статутові, колективному договору, положенням про структурні підрозділи, посадовим інструкціям тощо. Для кадрових служб (посадових осіб, які виконують їх функції) Правила – основний нормативний документ, який регламентує вирішення цілої низки питань, зокрема прийняття, переведення і звільнення працівників, здійснення контролю за додержанням працівниками трудової дисципліни, підготовки відповідних розпорядчих документів тощо. Оскільки на сьогодні типові правила не затверджено, для розроблення Правил на конкретному підприємстві можна скористатися прикладом Правил , розробленим відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 р. № 213 (застосовуються на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ), з урахуванням чинного трудового законодавства України. Штатний розпис теж належить до організаційно-нормативних документів. Його наявність передбачена статтею 64 Господарського кодексу України, згідно з якою підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. На основі штатного розпису вирішують як внутрішні питання (прийняття на роботу і переведення працівників, встановлення надбавок і доплат, розроблення посадових (робочих) інструкцій, здійснення відповідних записів у трудових книжках тощо), так і зовнішні (подання до державних органів встановленої звітності, зокрема про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках (форма 3-ПН), про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)). Розробляють штатний розпис, виходячи із затвердженої структури і чисельності, положення про оплату праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про оплату праці», Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, Класифікатора професій ДК 003:2005, випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Штатний розпис затверджується власником або уповноваженим ним органом на поточний рік (грифом «Затверджую», а в окремих випадках і відповідним наказом), без будь-яких погоджень із профспілковим комітетом або іншим представницьким органом найманих працівників. Зміни до штатного розпису вносять на підставі наказу із загальної діяльності. Кількість і періодичність таких змін протягом року не обмежується. При цьому якщо до штатного розпису вносяться незначні зміни (вводяться або виводяться посади, змінюються посадові оклади, встановлюються доплати), то штатний розпис, затверджений на поточний рік, не замінюють (не переписують), а в практичній роботі керуються наказом про внесення до нього відповідних змін [5]. Отже, рівень безпеки трудового процесу в першу чергу залежить від стану його правового забезпечення, якості та повноти розробки відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, в тому числі нормативних актів прийнятих самими підприємствами.
Список використаних джерел
1. Гавриш С.А., доц., к.т.н., (кафедра ОПЦБ, НТУУ“КПІ”). Стандарти, нормативні акти і документи з охорони праці, що розробляються підприємствами галузі телекомунікацій. / С.А. Гавриш Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки (Збірник матеріалів п’ятої науково-методичної конференції). Київ – 2011.
2. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. № 132 Про затвердження Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві / [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://document.ua/porjadok-opracyuvannja-ta-zatverdzhennja-vlasnikom-normativn-nor5168.html.
3. Основи охорони праці. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»/ А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – 164 с.
4. Кодекс України «Кодекс законів про працю України» від 10.12.1971 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – ст. 375. 5. Рожнов В. Організаційно-нормативні документи підприємства: Правила внутрішнього трудового розпорядку. Штатний розпис / В. Рожнов Електронний ресурс] / – Режим доступу:

http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=382.

Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (03.02.2014)
Переглядів: 1374 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Законодавче закріплення та регулювання охорони праці жінок

Поняття про часткову і повну спеціальну обробку. Засоби спеціальної обробки

Поняття про хімічно-небезпечні об’єкти СДОР та їх синдромологічна класифікація.

Технические характеристики, устройство и принцип действия огнетушителей.

Контрольна робота Варіант №21

Тушение пожаров в помещениях торговых предприятийМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz