Середа, 13.11.2019, 13:05
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Пожежна безпека

Організація пожежної охорони в авіаційній галузі
Організація пожежної охорони в галузі

1. Заходи пожежної безпеки (ГОСТ 12.1.004-91)

Пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися:
- системою запобігання пожежі;
 - системою протипожежного захисту;
 - організаційно-технічними заходами.

Небезпечними чинниками пожежі, що впливають на людей, є:
- відкритий вогонь і іскри;
- підвищена температура навколишнього середовища, предметів і т.п.
- токсичні продукти горіння;
- дим;
- знижена концентрація кисню;
- падаючі частини будівельних конструкцій, агрегатів, установок і т.п.
- небезпечні чинники вибуху (див. ГОСТ 12.1.010- 76).


2. Вимоги до системи запобігання пожежі.

Запобігання пожежі необхідно досягати двома способами:
1) запобіганням утворенню горючого середовища;
2) запобіганням утворенню в горючому середовищі (або внесення і неї) джерел запалювання.
Запобігання утворенню горючого середовища повинно забезпечуватися:
- максимально можливим застосуванням негорючих і важко горючих речовин та матеріалів;
- обмеженням маси і (або) об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечним способом їх розміщення;
- ізоляцією горючого середовища;
- підтримкою концентрації горючих газів, пари, пилу і (або) окислювача в суміші поза межами їх запалення;
- підтримкою її температури і тиску, при яких виключається поширення полум'я;
- максимальною механізацією і автоматизацією технологічних процесів пов'язаних з перекачуванням горючих речовин;
- установленням пожеженебезпечного обладнання по можливості в ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках;
- застосуванням для горючих речовин герметичного обладнання і тари;
- застосуванням пристроїв захисту виробничого обладнання з горючими речовинами від пошкоджень і аварій, установленням пристроїв, що відключають, відсікають та інших;
- застосуванням ізольованих відсіків, камер, кабін і     т. п.
Запобігання утворенню в горючому середовищі джерел запалювання повинно досягатися:
- застосуванням машин, механізмів, обладнання, пристроїв, при експлуатації яких не утворюються джерела запалювання;
- застосуванням енергоустаткування, відповідного до пожежно-небезпечної і вибухонебезпечної зон, групи і категорії вибухонебезпечної суміші за вимогами Правил устрою електроустановок [3];
- застосуванням в конструкції швидкодіючих засобів захисного відключення можливих джерел запалювання;
- застосуванням технологічного процесу і обладнання, що задовольняє вимогам електростатичної іскро-безпеки по ГОСТ 11.018 - 86;
- устроєм блискавкозахисту будівель, споруд і обладнання;
- підтримкою температури нагріву поверхонь машин, механізмів, обладнання, пристроїв, речовин і матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим середовищем, нижче гранично допустимої, яка складає 80 % від найменшої температури самозапалення пального;
- виключенням можливості появи іскрового розряду в горючому середовищі з енергією, яка дорівнює або вища від мінімальної енергії запалювання;
- застосуванням інструмента, що не іскрить при роботі з рідинами, що легко займаються, і горючими газами;
- ліквідацією умов для теплового, хімічного і (або) мікробіологічного самозагорання речовин, матеріалів, виробів і конструкцій, що перетворюються;
- усуненням контакту з повітрям пірофорних речовин;
- зменшенням визначального розміру горючого середовища нижче гранично допустимого по горючості;
- виконанням встановлених правил пожежної безпеки.
Пожежна безпека об'єкта забезпечується також обмеженням маси і (або) об'єму горючих речовин та матеріалів, а також найбільш безпечним способом їх  розміщення:
- зменшенням маси і (або) об'єму горючих речовин та матеріалів, що знаходяться одночасно в приміщенні або на відкритих майданчиках;
- устроєм аварійного зливу пожеженебезпечних рідин і аварійного випуску горючих газів з апаратури;
- періодичним очищенням території, на якій розташовується об'єкт, приміщень, комунікацій, апаратури від горючих відходів, відкладення пилу, пуху і т.п.
- скороченням числа робочих місць, де використовуються пожеженебезпечні речовини;
- видаленням пожеженебезпечних відходів виробництва;
- заміною рідин, що легко займаються (ЛВЖ), і горючих (ГЖ) рідин на пожежнобезпечні технічні миючі засоби.


3. Вимоги до системи протипожежного захисту.

Протипожежний захист повинен забезпечуватися:
- застосуванням засобів пожежегасіння і відповідних видів пожежної техніки;
- застосуванням автоматичних установок пожежної сигналізації і пожежегасіння;
- застосуванням основних будівельних конструкцій об'єктів з регламентованими межами вогнестійкості і межами поширення вогню.
Вогнестійкість будівель і споруд повинна бути такою, щоб будівельні конструкції зберігали свої несучі і захищаючі функції при пожежі протягом часу, необхідного для забезпечення безпеки людей і гасіння пожежі пожежними підрозділами, вона забезпечується:
- застосуванням просочення конструкцій об'єктів антипіренами і нанесенням на їх поверхні вогнезахисних  фарб;
- пристроями, що забезпечують обмеження поширення пожежі;
- організацією своєчасної евакуації людей;
- застосуванням засобів колективного і індивідуального захисту людей від небезпечних чинників пожежі;
- застосуванням систем протидимного захисту.
Обмеження поширення пожежі за межі вогнища повинно забезпечуватися:
- устроєм протипожежних перешкод;
- встановленням гранично допустимих площ протипожежних відсіків і секцій, обмеженням кількості поверхів у будинку;
- устроєм аварійного відключення і перемикання установок та комунікацій;
- застосуванням засобів, що запобігають або обмежують розлив та розтікання рідин при пожежі;
- застосуванням вогнеперегороджуючих пристроїв в обладнанні.
Для кожного виду пожежної техніки повинні бути визначені:
- кількість, швидкодія і продуктивність установок пожежегасіння;
- допустимі вогнегасильні речовини (в тому числі з позиції їх сумісності з речовинами та матеріалами, що горять);
- джерела і засоби подачі води для пожежегасіння,
- нормативний (розрахунковий) запас спеціальних вогнегасильних речовин (порошкових, газових, пінних, комбінованих);
- необхідна швидкість нарощування подачі вогнегасильних речовин за допомогою транспортних засобів оперативних пожежних служб;
- порядок зберігання речовин і матеріалів, гасіння яких неприпустиме одними й тими ж засобами в залежності від їх фізико-хімічних і пожеженебезпечних властивостей;
- основні види, розміщення і обслуговування пожежної техніки - по ГОСТ 12.4.009-83. Види пожежної техніки, що застосовуються, повинні забезпечувати ефективне гасіння пожежі (загоряння) і бути безпечними для людей.


4. Організаційно-технічні заходи по забезпеченню пожежної безпеки.

Організаційно-технічні заходи повинні включати:
- організацію пожежної охорони (у встановленому порядку) відповідного виду (професійної, добровільної і т.п.), чисельності і технічної оснащеності;
- паспортизацію речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів і об'єктів в частині забезпечення пожежної безпеки;
- організацію навчання робітників, службовців, колгоспників і населення правилам пожежної безпеки;
- розробку і реалізацію норм та правил пожежної безпеки, інструкцій про порядок роботи з пожеженебезпечними речовинами і матеріалами, про дотримання протипожежного режиму та про дії людей при виникненні пожежі;
- розробку заходів щодо дій адміністрації, робочих, службовців і населення на випадок виникнення пожежі і організації евакуації людей;
- виготовлення і застосування засобів наочної агітації по забезпеченню пожежної безпеки.
При проектуванні медичного обладнання потрібно виключити можливість доступу тих, що лікуються, до апаратури, її захисту і заміни.
У всіх проектах потрібно приділити увагу забезпеченню нормального теплового режиму роботи схемних елементів і пристрою загалом - монтаж, розміщення елементів, що нагріваються.  Повинен бути виключений надмірний нагрів приладу, обладнання, горючих сусідніх матеріалів (трансформаторна підстанція, дизель-генераторні станції і т.п.). Потрібно передбачити загальну або локальні схеми охолоджування і вентиляції. При необхідності привести розрахунок вентиляції.
Потрібно також приділити увагу такій заходам пожежної безпеки, як покриття деталей монтажу, плат спеціальним лаком для усунення попадання на елементи схеми вологи, що спричиняє замикання, корозію і зайняття.
 Розрахунок імовірності появи джерела запалювання (ініціювання вибуху) потрібно провести по методиці, приведеній в ГОСТ 12.1.004-91.


5. Організація протипожежного захисту на аеродромах цивільної авіації.

Протипожежний захист на аеродромах ЦА за характером задач розподіляється на два напрями: забезпечення пожежної безпеки польотів; пожежний захист авіаційної техніки і об'єктів.
Забезпечення пожежної безпеки польотів - це комплекс заходів, метою яких є гасіння пожеж  повітряних кораблів (ПК), що виникли  при  авіаційних або надзвичайних подій на території аеродромів ЦА. Мета пожежної безпеки польотів - створення умов для порятунку пасажирів, що знаходяться на борту.
Пожежний захист авіаційної техніки і об'єктів - це комплекс заходів, спрямованих на  запобігання пожежам на авіаційній техніці та об'єктах, своєчасне їх виявлення і вимогу, на безпечну евакуацію людей та матеріальних цінностей, а також на оснащення будівель, споруд, складів паливно-мастильних матеріалів і місць стоянок ПК засобами пожежного захисту.
Способи виконання задач, що стоять перед цими двома напрямами протипожежного захисту, різні. Пожежна безпека польотів досягається головним чином шляхом: оснащення авіапідприємств все більш новою довершеною пожежно-рятувальною технікою і вогнегасильними речовинами (складами): високою організацією пожежно-рятувальних розрахунків; правильним і своєчасним застосуванням пожежно-рятувальних засобів; вдосконаленням техніки гасіння пожеж і способів порятунку пасажирів ПК; високою професійною підготовкою особового складу.
Пожежний захист авіаційної техніки і об'єктів досягається шляхом постійного проведення пожежно-профілактичної роботи з метою своєчасного виявлення та усунення причин, якім породжують пожежі.
У цей час практично у всіх країнах, де широко розвинена цивільна авіація, і особливо, з боку міжнародної організації цивільної авіації - ІКАО питанням організації пожежної безпеки польотів на аеродромах приділяється серйозна увага.
Проблемам аварійно-рятувального і протипожежного забезпечення польотів в аеропортах держав-членів ІКАО регламентовані в Додатку 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію і Керівництві з аеропортових служб, част. 1 «Порятунок і боротьба з пожежею».
Відповідно до цих документів державам-членам ІКАО належить забезпечити в аеропортах створення аварійно-рятувального і пожежного обладнання та служб, основною задачею яких є порятунок життя людей. Метою планування заходів є зведення до мінімуму наслідків аварійних ситуацій, передусім заради порятунку життя людей. Ця концепція в основному покладена у вимоги керівних документів по забезпеченню пожежної безпеки польотів.
Зміст їх можна звести до наступних вимог:
          — створення на аеродромах пожежно-рятувальних підрозділів;
          — координація взаємодій пожежно-рятувальних підрозділів аеродрому з пожежними частинами інших відомств;
           — вимоги до рівня протипожежного захисту аеродрому;
           — вимоги до тривалості розгортання пожежно-рятувальної служби;
           — вимоги до пожежних транспортних засобів;
           — вимоги до засобів зв'язку і сповіщення;
           — вимоги до персоналу пожежно-рятувальних підрозділів.
Розглянемо більш детально, як реалізуються вимоги по забезпеченню пожежної безпеки польотів. Ці вимоги диктуються, передусім, вимогами Норм придатності - мінімальні державні вимоги до цивільних аеродромів, що мають за мету забезпечення безпеки польотів ПК.
Вимоги є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, держкомітетами, підприємствами, установами та організаціями, що беруть участь в проектуванні, обладнанні, прийомі, сертифікації, експлуатації і реконструкціях  аеродромів.
Нормам придатності на аеродромі з метою проведення аварійно-рятувальних робіт при авіаційних подіях на ПК повинні відповідати аварійно-рятувальні засоби, що включають пожежну техніку і особовий склад пожежно-рятувальних розрахунків, який входить до складу аварійно-рятувальних команд аеропортів. Вони оснащуються пожежною технікою, вогнегасильними складами, спеціальним аварійно-рятувальним спорядженням і завжди повинні бути готові до негайних дій.
У штати підрозділів воєнізованої охорони вводяться посади пожежних працівників, основне призначення яких полягає в чергуванні в пожежно-рятувальних розрахунках, утриманні в справному стані і постійній бойовій готовності пожежної техніки та обладнання, здійсненні спостереження за зльотом і посадкою ПК на ЗПС, готовності до негайного виїзду по тривозі у разі авіаційної події.
Пожежно-рятувальний розрахунок може складатися з одного або декількох екіпажів на пожежних автомобілях в залежності від класу аеропорту і категорії аеродрому за рівнем необхідного протипожежного захисту.
Начальник стартового пожежно-рятувального розрахунку в той же час є начальником головного екіпажу. До складу екіпажу включаються водій і оператор пожежного автомобіля. Таким чином, чисельність одного екіпажу на пожежному автомобілі встановлена з трьох, а на головному автомобілі важкого типу з чотирьох чоловік.
Пожежно-рятувальний розрахунок включається до складу аварійно-рятувальної команди аеропорту і є основним штатним формуванням при проведенні аварійно-рятувальних робіт.
У результаті до складу аеродромних пожежно-рятувальних підрозділів включаються: а) штатний стартовий пожежно-рятувальний розрахунок; б) пожежно-стрілецький розрахунок, сформований з стрільців-пожежників, вільних від несіння служби на постах; в) спеціально сформовані і навчені відділення добровільної пожежної дружини.
Розглянемо більш детально, як реалізовуються вимоги по забезпеченню пожежної безпеки польотів.


6. Координація взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів аеродрому з пожежними частинами інших відомств.

Головна мета оперативної взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів аеропортів з пожежними частинами МВС або інших відомств полягає в посиленні аеродромних пожежно-рятувальних розрахунків і створенні необхідного резерву сил та засобів для успішної боротьби з післяаварійними пожежами і порятунку людей в мінімально короткий час.
Виклик пожежних підрозділів МВС або інших відомств, розставляння сил і засобів, а також взаємодія з розрахунками аварійно-рятувальної команди аеропортів здійснюються за заздалегідь встановленим порядком, викладеному в документах, що затверджуються адміністрацією аеропорту та взаємодіючими організаціями.
 В оперативному плані, наприклад, детально викладаються характеристики авіапідприємства за місцем його розташування (віддаленість від найближчих пожежних частин, час, необхідний для їх приїзду в аеропорт з моменту отримання повідомлення), стан доріг до життєво важливих об'єктів, стан водопостачання аеродрому, типи та коротка характеристика ПК, що експлуатуються,  характеристика сил і засобів пожежних підрозділів аеропорту, розрахунок сил і засобів для гасіння пожеж на ПК, розрахунок пожежної техніки та особового складу взаємодіючих організацій, що залучаються до роботи по гасінню пожеж і рятуванню людей при аварії ПК.
Крім того, в цьому документі даються основні рекомендації по організації гасіння пожеж на ПК, схеми розставляння пожежної техніки при гасінні різних видів авіаційних і наземних пожеж, заходи техніки безпеки при проведенні аварійно-рятувальних робіт та гасінні пожеж.


7. Вимоги до рівня протипожежного захисту аеродромів.

Суть вимог зводиться до того, що на кожному цивільному аеродромі в залежності від розмірів і частоти руху повітряних кораблів, що регулярно використовують цей аеродром, забезпечується нормативний запас вогнегасильних речовин, які доставляються на пожежних автомобілях до місця авіаційної події у встановлений час. Обсяг цих вогнегасильних речовин розраховують за методикою ІКАО.
За основу розрахунку приймають:
1) можливу площу розлитого авіапалива на місці авіаційної події, так звану критичну зону, яка залежить від довжини і ширини фюзеляжу ПК;
2) інтенсивність подачі вогнегасильного складу для гасіння розлитого авіапалива;

3) розрахунковий час гасіння авіапалива в межах практичної критичної зони;
4) вид вогнегасильного складу і його вогнегасильну здатність.
Всі аеродроми за рівнем необхідного протипожежного захисту (РНПЗ) поділяються на 9 категорій.
Норми придатності допускають на аеродромах 1-3 категорій РНПЗ, де немає штатних пожежно-рятувальних розрахунків, забезпечення рівня необхідного протипожежного захисту здійснювати за планами взаємодії з організаціями та підприємствами інших міністерств і відомств. Це можуть бути і пожежні підрозділи МВС, і професійні пожежні команди промислових та сільськогосподарських підприємств, колгоспів, які за взаємно узгодженими планами взаємодії виділяють необхідну кількість пожежної техніки, вогнегасильних складів, спеціальне обладнання і особовий склад для проведення аварійно-рятувальних робіт при авіаційних подіях.
Крім того, нормами передбачено, щоб на цих аеродромах обов'язково знаходилися наступні аварійно-рятувальні засоби: вогнегасники типу ОУ-80, мотопомпи,  джерела води із запасом води не менше за 10 м3, аварійні сокири та пилки, висувні сходи, крюк-захоплення, рятувальна вірьовка, слюсарний інструмент, пакет першої медичної допомоги (ліхтар). Все це повинно зберігатися в спеціальній компактній упаковці і у разі необхідності доставлятися до місця авіаційної події в найкоротші терміни.


8. Вимоги до тривалості розгортання пожежно-рятувальної служби.

Під тривалістю розгортання розуміється інтервал часу від моменту отримання особовим складом пожежно-рятувального розрахунку сигналу «Тривога» до моменту початку подачі вогнегасильного складу на гасіння пожежі першим прибулим пожежним автомобілем.
Тривалість розгортання має виключно важливе значення, оскільки ефективність боротьби з авіаційною пожежею і порятунок людей, що знаходяться на борту аварійного ПК, залежать від того, наскільки швидко пожежно-рятувальні розрахунки почнуть масовану атаку вогню. Це пов'язано, передусім, з швидкоплинністю розвитку пожежі на ПК і великою температурою в зоні горіння. Так, при пожежі розлитого під фюзеляжем авіапалива вже через 2-3 хв, а в інших випадках й раніше, відбуваються прогар обшивки фюзеляжу і виникнення пожежі в пасажирському салоні, кабіні екіпажу та по всьому об'єму літака. Тому рекомендації ІКАО містять вимогу, щоб тривалість розгортання пожежно-рятувального розрахунку в кінці кожної ЗПС не перевищувала 3 хв. Тривалість розгортання визначається експериментально при оптимальних умовах видимості і стану дорожнього покриття.
У практичній діяльності важливе має значення детальне вивчення часу розгортання з метою розчленування його на складові елементи та отримання наочної картини чинників і  «вузьких» місць, що впливають на цю величину.


9.  Вимоги до пожежних транспортних засобів.

Норми придатності встановлюють, що на аеродромах повинні бути пожежні автомобілі, рекомендовані для застосування на аеродромах.
Загальне число пожежних автомобілів, що знаходяться на аеродромі, діляться на дві групи із запасом вогнегасильного складу (ВГС) менше за 8 т та із запасом ВГС 8 т і більше. Це зумовлено тим, що, як правило, пожежні транспортні засоби, що застосовуються для пожежно-рятувальних робіт на повітряних кораблях, поділяються на дві категорії:   швидкодіючі (високомобільні) і основні.
На озброєнні пожежно-рятувальних підрозділів знаходяться й інші спеціальні автомобілі, що використовуються при проведенні пожежно-рятувальних робіт, наприклад, штабні, для світлозабезпечення, для покриття ЗПС піною, цистерни для води, але всі вони не можуть класифікуватися як високомобільні або основні транспортні засоби.
Призначення швидкодіючого транспортного засобу (із запасом ОТС менше за 8 т) полягає в тому, щоб якнайшвидше прибути на місце авіаційної події і почати гасіння пожежі на повітряному кораблі до прибуття основних транспортних засобів із  запасом ОТС 8 т і більше.
Пожежний автомобіль повинен володіти досить високою швидкістю 105-110 км/год і динамікою розгону до 80 км/год за 25-30 с з тим, щоб за мінімально короткий термін (не більше за 2,5-3 хв) прибути до місця авіаційної події, а у разі загорання механізмів приземлення (шасі) ПК слідувати за ПК з метою їх гасіння. Швидкодіючий пожежний автомобіль повинен також мати запас основного (воднопінного) вогнегасильного складу для роботи не менш ніж на 1,5-2 хв  з таким розрахунком, щоб прибулі услід за ним основні пожежні транспортні засоби розгорнулися, тобто включилися в роботу по гасінню пожежі до того, як весь запас вогнегасильного складу швидкодіючого пожежного автомобіля буде витрачений.Швидкодіючий пожежний автомобіль, крім основного (воднопінного) вогнегасильного складу, повинен бути забезпечений допоміжними вогнегасильними речовинами (установками порошкового або газового гасіння). Він оснащується гідромоніторами (лафетними стовбурами) з гідравлічним дистанційним управлінням, пристроєм відбору потужності на насосну установку, що включається під час руху автомобіля, без обов'язкової його установки, що важливо з точки зору скорочення часу розгортання і забезпечення можливості гасіння пожежі під час руху, наприклад, шасі літака, що горить під час його пробігу. Важливою технічною вимогою до швидкодіючих аеродромних пожежних автомобілів є їх висока прохідність по бездоріжжю. Число членів екіпажу повинне бути 2-3 чол.
Основні транспортні засоби розраховуються на перевезення (доставку)  до   місця авіаційної події основної маси вогнегасильного складу. На основних транспортних засобах також перевозиться необхідне аварійно-рятувальне спорядження.
Основні аеродромні пожежні транспортні засоби повинні відповідати наступним мінімальним технічним вимогам:  
а) мати велику вантажопідйомність по вогнегасильному складу, за рекомендаціями ІКАО;
б) володіти високою швидкістю - до 100 км/год, динамікою розгону до швидкості 80 км/год за 40-45 с і великою прохідністю по бездоріжжю. Швидкість і динаміка розгону повинна визначатися при оптимальних (середніх, тобто сприятливих) умовах видимості і стану дорожнього покриття;
в) мати досить могутню насосну установку і гідромонітори з дистанційним управлінням, які здатні забезпечити нормативну подачу вогнегасильного складу.
Включення насосної установки повинно здійснюватися як з насосного відсіку, так і дистанційно з кабіни водія; г) мати мінімально необхідне аварійно-рятувальне обладнання і спорядження (сходи, пристрої для відкриття фюзеляжу, рятувальні вірьовки, ножі для розрізання кресельних прив'язних ременів, апарати для захисту органів дихання, тепловідбиваючі костюми, стовбури-пробійники, комплект стовбурів, рукавів та інше пожежно-технічне обладнання). На всіх аеродромних пожежних автомобілях повинні встановлюватися прожектори або фари направленого освітлення;  д) основний аеродромний пожежний автомобіль так само, як і швидкодіючий, крім воднопінного вогнегасильного складу повинен мати й інші (порошкові і газові) вогнегасильні склади.


10. Організаційно-технічні заходи по забезпеченню пожежної безпеки.
 
Організаційно-технічні заходи повинні включати:
- організацію пожежної охорони (у встановленому порядку) відповідного виду (професійної, добровільної і т.п.), чисельності і технічної оснащеності;
- паспортизацію речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів і об'єктів в частині забезпечення пожежної безпеки;
- організацію навчання робітників, службовців, колгоспників і населення правилам пожежної безпеки;
- розробку і реалізацію норм та правил пожежної безпеки, інструкцій про порядок роботи з пожеженебезпечними речовинами і матеріалами, про дотримання протипожежного режиму та про дії людей при виникненні пожежі;
- розробку заходів щодо дій адміністрації, робочих, службовців і населення на випадок виникнення пожежі і організації евакуації людей;
- виготовлення і застосування засобів наочної агітації по забезпеченню пожежної безпеки.
При проектуванні медичного обладнання потрібно виключити можливість доступу тих, що лікуються, до апаратури, її захисту і заміни.
У всіх проектах потрібно приділити увагу забезпеченню нормального теплового режиму роботи схемних елементів і пристрою загалом - монтаж, розміщення елементів, що нагріваються.  Повинен бути виключений надмірний нагрів приладу, обладнання, горючих сусідніх матеріалів (трансформаторна підстанція, дизель-генераторні станції і т.п.). Потрібно передбачити загальну або локальні схеми охолоджування і вентиляції. При необхідності привести розрахунок вентиляції.
Потрібно також приділити увагу такій заходам пожежної безпеки, як покриття деталей монтажу, плат спеціальним лаком для усунення попадання на елементи схеми вологи, що спричиняє замикання, корозію і зайняття.
 Розрахунок імовірності появи джерела запалювання (ініціювання вибуху) потрібно провести по методиці, приведеній в ГОСТ 12.1.004-91.


11. Вимоги до засобів зв'язку і сповіщення

Успішне проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж на ПК багато в чому залежить від добре організованої системи зв'язку і сповіщення. Відповідно до норм придатності для аварійних цілей на аеродромах повинні бути передбачені наступні засоби зв'язку і сповіщення.
1. Прямий гучномовний або телефонний зв'язок керівника польотів і диспетчерів   служби руху (старту, руління, посадки) з аварійно-рятувальною станцією.
Прямий зв'язок від органу управління повітряним рухом повинен поступати в аварійно-рятувальну станцію на пульт централізованого спостереження до диспетчера пульта. Якщо на аеродромі є дві аварійно-рятувальні станції, то цей зв'язок виводиться на основну станцію. При наявності технічних можливостей таким зв'язком бажано обладнати обидві аварійно-рятувальні станції.
2. Аварійно-рятувальні станції, якщо їх на аеродромі дві, між собою також повинні мати прямий телефонний або гучномовну зв'язок для дублювання повідомлень про аварійну ситуацію.
Службові приміщення аварійно-рятувальних станцій (гаражні стоянки, приміщення чергової зміни, класи для занять, кабінети, роздягальні, кімнати для харчування й інші) повинні обладнатися сигналізацією тривоги, гучномовним зв'язком для сповіщення і збору особового складу по тривозі. Пускові пристрої для включення сигналу тривоги і мікрофони для оголошення тексту повідомлення повинні встановлюватися на пульті централізованого спостереження і на вежі для спостереження за зльотом та посадкою ПК, а на допоміжнаварійно-рятувальній станції - у начальника стартового пожежно-рятувального розрахунку і на вежі спостереження.
3. Аеродромні пожежні автомобілі повинні бути радіофіковані для зв'язку між собою і аварійно-рятувальною станцією.
4. Аварійно-рятувальна станція має зв'язок з виходом на міську і аеропортову телефонні станції, а для виклику взаємодіючих пожежних частин МВС, крім того, прямий телефонний або радіозв'язок з центральним пунктом пожежного зв'язку МВС або з найближчою пожежною частиною.
5. Для проведення аварійно-рятувальних робіт на ПК і залучення до цієї роботи всіх служб, що входять до складу аварійно-рятувальної команди, на аеродромах розробляються та впроваджуються комплексні системи зв'язку і сповіщення, в яких передбачені порядок та черговість сповіщення служб і взаємодіючих організацій при авіаційній події.
Першорядне значення для пожежно-рятувальних розрахунків з точки зору їх оперативного втручання  в процес гасіння пожежі має своєчасність сповіщення про аварійну ситуацію.
Якщо авіаційна подія супроводжується пожежею, то важливим елементом оперативності сповіщення є правильно вибрана його черговість. Насамперед оповіщаються пожежно-рятувальні розрахунки, від оперативності дій яких залежить успішність всієї операції по проведенню аварійно-рятувальних робіт.
Потрібно знати та завжди пам'ятати, що добре налагоджена система зв'язку і сповіщення, чіткість в її застосуванні значною мірою підвищують оперативність роботи пожежно-рятувальних розрахунків і, зрештою,  приводять до економії тих хвилин та секунд, які можуть виявитися вирішальними для порятунку людей з палаючого повітряного корабля.


12. Вимоги до персоналу пожежно-рятувальних підрозділів.

Гасіння пожеж, порятунок пасажирів і екіпажів вимагають від персоналу пожежно-рятувальних розрахунків високої професійної підготовки, ініціативи і організованості, а напружений, пов'язаний з ризиком характер рятувальних робіт - рішучості, сміливості та фізичної підготовки. Пожежі на ПК відрізняються швидкоплинністю розвитку, швидким руйнуванням конструкції ПК, впливом високих температур і токсичних продуктів згоряння, можливими вибухами паливних баків та викидами палаючого авіаційного палива.
Встановлено, що небезпечні для життя людей чинники пожежі в салонах літака утворюються вже через 2-3 хв після його загоряння.
Велике значення має підбір кадрів при прийомі на роботу в пожежно-рятувальні підрозділи. Пріоритетом в прийомі на таку роботу повинні користуватися особи, що мають досвід роботи в пожежних підрозділах інших відомств, або авіаційно-технічні фахівці. На такі посади не призначаються жінки і особи чоловічої статі старші за 55 років. На посади водіїв пожежних автомобілів призначаються водії тільки 1-2-го класів.
Високий професіоналізм і організованість набуваються в процесі навчання за спеціальною програмою і періодичного тренування в складі екіпажу або розрахунку. Рішучість і сміливість виробляються на практичних заняттях в обстановці, максимально наближеній до реальної.

Категорія: Пожежна безпека | Додав: ohranatruda (08.12.2011)
Переглядів: 2154 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Надання першої медичної допомоги при запорошуванні очей

Ионизирующие излучения, опасность, защита от них

Смерч

Психологическое состояние человека и производственная безопасность

Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

Контрольна робота Варіант №21Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz