П`ятниця, 22.11.2019, 15:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Цівільна оборона

Організаційна структура цивільної оборони підприємства (установи, організації)
Система цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності будується на основі Закону України "Про Цивільну оборону України”, Положення про Цивільну оборону України та інших нормативно-правових актів з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді або попадає у зону ураження від об’єкта, від НС техногенного, природного та соціально-політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС та організовується за територіально-виробничим принципом.
     Керівництво цивільною обороною відповідно до принципу її побудови здійснює адміністрація підприємства, установи або організації. Начальником цивільної оборони є керівник адміністрації суб’єкта господарської діяльності.
     Безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦО покладається на штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій об’єкта, а також на штатних працівників ЦО підприємств, установ і організацій, чисельний склад яких визна-чається згідно з додатком № 1 до Положення про Цивільну оборону України.
     Завдання, функції та повноваження штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб’єкта господарської діяльності визначаються у відповідності з діючими нормативно-правовими актами з питань цивільної оборони, захисту населення і територій від НС.    
     Функціональні обов’язки штатних працівників ЦО підприємства, установи, організації визначаються начальником ЦО суб’єкта господарської діяльності.
     Для проведення заходів цивільної оборони штабом ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності на підставі рекомендацій відділу з питань НС та ЦЗН (цивільного захисту населення) району (міста) розробляються плани:
     розвитку й удосконалення цивільної оборони;
     цивільної оборони (дій органів управління та сил у разі НС).
     Всі плани (за винятком тих, що стосуються мобілізаційних заходів) розробляються як документи відкритого користування.       
     Суб’єкт господарської діяльності, чисельний склад працівників якого не перевершує 30 чоловік,  за  винятком  радіаційних, хімічно, пожежо і вибухо-небезпечних об’єктів, розробляє інструкцію по діям у разі НС.
     Плани цивільної оборони затверджуються керівником адміністрації суб’єкта господарської діяльності після погодження з відділом з питань НС та ЦЗН району (міста).
     Плани цивільної оборони вводяться в дію у разі виникнення надзви-айної ситуації НЦО суб’єкта  або вищестоящим органом управління.     
      Для надійного і сталого управління процесами захисту робітників, служ-бовців та населення, яке попадає у зони ураження об’єкту, у надзвичайних ситуаціях і виконання інших функцій, передбачених планами на воєнний час, може використовується пункт управління, що створюється в одному із сховищ (укриття), а також можуть використовуватися рухомі пункти управ-ління на автомобілях. 
     Режим роботи, а також чисельність особового складу, який має працювати на зазначених пунктах управління визначається у порядку, що встанов-люється НЦО об’єкту.  
     Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій застосовуються сили цивільної оборони, які вклю-чають спеціалізовані і невоєнізовані формування.
     Для ліквідації наслідків НС допускаються сили ЦО  об’єкта, які мають відповідну підготовку, підтверджену у атестаційному порядку, і під керів-ництвом відповідних органів управління у сфері цивільної оборони.
     Структуру спеціалізованих формувань, їхній штат і чисельність затверд-жує орган, що прийняв рішення про створення формування. Спеціалізовані формування створюються як за рахунок бюджету суб’єкта господарської діяльності так і на госпрозрахунковій основі.
     Комплектування спеціалізованих формувань здійснюється за контрактом з числа фахівців, які мають досвід роботи з ліквідації наслідків НС.
     Невоєнізовані формування ЦО створюються підприємством, установою або організацією у відповідності до завдань, що встановлені відділом з питань НС та ЦЗН району (міста обласного підпорядкування).
     До невоєнізованих формувань належать загони, команди, групи, ланки, які призначені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі НС.
     Комплектування невоєнізованих формувань здійснюється у встановленому законодавством порядку з урахуванням завдань відділів з питань НС та ЦЗН району (міста).
     Порядок використання особового складу невоєнізованих формувань, його матеріального, технічного і фінансового забезпечення, а також матеріального стимулювання визначають органи управління, які прийняли рішення про створення указаних формувань.
 Начальник цивільної оборони:

     забезпечує постійну готовність ЦО суб’єкта господарської діяльності до виконання покладених на неї завдань;
     забезпечує планування і здійснення заходів щодо захисту робітників і службовців підприємства, установи чи організації та населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді від наслідків надзвичайних ситуацій;
     забезпечує створення, підготовку і підтримання у стані готовності до застосування сил і засобів щодо попередження і ліквідації наслідків НС, нав-чання працівників засобам захисту і діям в умовах НС у складі формувань;
     організовує планування і проведення заходів щодо підвищення сталості функ-ціонування об’єкту і забезпечення життєдіяльності працівників в умовах НС;   
     забезпечує створення і підтримання у стані постійної готовності локальної системи оповіщення, зв’язку і спостереження про загрозу виникнення або виникнення НС;
     забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території підприємства, установи чи організації і прилеглій території у відповідності з планами попередження та ліквідації НС;
    фінансує заходи щодо захисту робітників, службовців та населення, що меш-кає на прилеглій до об’єкту території, попередження і ліквідації наслідків НС;
     створює резерви фінансових і матеріально-технічних ресурсів для лікві-дації наслідків НС;
     подає у встановленому порядку інформацію у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, а також здійснює оповіщення робітників і службовців про загрозу або виникнення НС;
     організовує взаємодію з вищестоящими органами управління з питань організації і ведення ЦО в умовах НС;
     забезпечує здійснення контролю за виконанням заходів цивільної оборони суб’єктом господарської діяльності.
   Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій:
     розробляє плани дій у НС, розвитку і вдосконалення ЦО підприємства (установи або організації);
     розробляє і втілює в життя заходи щодо захисту робітників, службовців і населення, що мешкає у відомчому житловому фонді, від наслідків НС;
     розробляє і подає пропозиції щодо фінансового, матеріально-технічного та транспортного забезпечення заходів цивільної оборони в умовах НС;
     відповідає за постійну готовність систем управління, оповіщення і зв’язку, сил і засобів ЦО до дій в умовах НС;
     контролює та забезпечує своєчасне і повне інформування робітників, служ-бовців та населення на прилеглій території при загрозі або виникненні НС;
     веде облік і звітність з питань ЦО за суб’єкт господарської діяльності;
    формує об’єми заявок на матеріально-технічні засоби та здійснює контроль за їх накопиченням і збереженням;
     організовує підготовку керівного складу, органів управління і сил ЦО, робітників і службовців до дій в умовах НС;
     організовує контроль за підтримкою в готовності систем попередження і аналізу можливої обстановки на підприємстві, в установі або організації;
     готовить проекти рішень НЦО, пропозиції, накази та розпорядження з питань ЦО і НС.
     Штаб ЦО та з НС об’єкта очолює начальник штабу.  Посада начальника штабу може бути штатною або по сумісництву. Начальник штабу є заступ-ником начальника цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності.
 Права начальника цивільної оборони:
      Свої обов’язки начальник цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності  виконує шляхом безпосередньої діяльності, а також через началь-ника штабу ЦО та з НС, якому надається право:
     видавати накази, розпорядження і вказівки з питань цивільної оборони, обов’язкові для виконання посадовими особами адміністрації об’єкту;
     здійснювати контроль за роботою управлінь, відділів, структурних підроз-ділів і посадових осіб адміністрації об’єкту, що спрямована на виконання завдань ЦО;                                                                                                        
     розробляти і втілювати в життя заходи із захисту робітників і службовців від можливих наслідків НС;
     здійснювати керівництво діями органів управління та сил ЦО в умовах ліквідації наслідків НС, а також  залучати до дій у НС  робітників і служ-бовців  об’єкту;
     одержувати від управлінь, відділів, керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб адміністрації об’єкту  відомості і матеріали, необхідні для організації та координації робіт, пов’язаних із запобіганням і ліквідацією НС.
Завдання, що додатково можуть бути покладені на окремі органи управління: 
     Для забезпечення захисту робітників, службовців і населення, що мешкає на прилеглій території, попередження та проведення спеціальних робіт щодо ліквідації наслідків НС на базі структурних підрозділів об’єкту можуть ство-рюватися служби ЦО за відповідним призначенням: енергетики, інженерна, комунально-технічна, матеріального забезпечення, медична, оповіщення і зв’язку, протипожежна, торгівлі і харчування, транспортна, технічна, інші.
     Для проведення евакуаційних заходів в умовах НС і життєзабезпечення потерпілого населення на базі адміністрації об’єкту створюються  евакуа-ційні органи (евакуаційні комісії, збірні та  приймальні пункти).
     Організаційні  засади  створення  служб  ЦО  і евакуаційних органів визна-чаються наказами НЦО району (міста) та у відповідних Положеннях про ці служби та органи.
Підготовка кадрів
     Підготовка кадрів для ЦО та з НС об’єкту у навчальних закладах і на відповідних курсах цивільної оборони.
     Комплектування службовцями для роботи в штабах ЦО суб’єктів господ-дарської діяльності проводиться на конкурсній снові за рахунок випускників вищих навчальних закладів, підготовки і перепідготовки керівного складу ЦО та службовців Інституту цивільного захисту населення МНС України, територіальних курсів цивільної оборони. 
Фінансове забезпечення цивільної оборони
     Фінансування цільових програм цивільної оборони, захисту населення і територій, попередження і ліквідації наслідків НС та реабілітації  забруд-нених територій,  а  також органів управління та сил  ЦО здійснюється відпо-відно до законодавства України за рахунок коштів суб’єкта господарської діяльності незалежно від форм власності.
Матеріально-технічне забезпечення ЦО
    Матеріально-технічне забезпечення заходів ЦО здійснюється суб’єктом господарської діяльності незалежно від форм власності за рахунок відповід-них бюджетів.
    Керівник об’єкту забезпечує органи управління і сили ЦО службовими, господарськими і підсобними приміщеннями, складськими площами і автотранспортом.
    Резервні фонди матеріально-технічних ресурсів ЦО створюються відпо-відно до законодавства України з метою забезпечення дій органів управління та сил ЦО щодо ліквідації наслідків НС і реабілітації забруднених територій, захисту населення і забезпечення його життєдіяльності в умовах надзви-чайних ситуацій.


Література

МІГОВИЧ Г. Г., ПШЕНИЧНИЙ В. Н. КУРС ЛЕКЦІЙ З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ К., НВФ "ПРИВАТІНФОРМ”  2003 321с.

Категорія: Цівільна оборона | Додав: ohranatruda (10.05.2010)
Переглядів: 1821 | Теги: Організаційна структура цивільної о | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Самые сильные чрезвычайные ситуации в мире

Контрольная работа по охрана труда

Эксплуатация и обслуживание огнетушителей

Структура і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

Основні положення охорони праці на виробництві

Безпека життєдіяльності Варіант №7 Оптимізація режиму праці та відпочинкуМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz