П`ятниця, 22.11.2019, 16:09
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Цівільна оборона

Склад та призначення невоєнізованих формувань цивільної оборони

Територіальні невоєнізовані формування створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах, міських та сільських районах для ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження та районах масових руйнувань, а також для вирішення завдань цивільної оборони на об’єктах сумісно з об’єктовими формуваннями та підпорядковуються началь-никам цивільної оборони відповідних територій.
Об’єктові невоєнізовані формування створюються суб’єктами господар-ської діяльності і підпорядковуються їх керівникам і за рішенням органів виконавчої влади і місцевого самоврядування можуть залучатися для прове-дення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичай-них ситуацій на інших об’єктах.
Формування загального призначення (зведені загони, команди, групи) створюються в районах, містах обласного та районного підпорядкування, на об’єктах господарської діяльності для пошуку і рятування потерпілих в осередках аварій, катастроф та стихійного лиха, надання їм долікарської допомоги, проведення невідкладних робіт, необхідних для рятування людей, захисту їхнього життя і здоров’я.
Формування забезпечення створюються на базі підприємств, установ і організацій відповідного профілю (на об'єктах господарської діяльності, на базі відповідних служб та структурних під¬розділів підприємств) для вирі-шення спеціальних завдань, всебіч¬ного забезпечення формувань загального призначення.
До формувань забезпечення входять:
розвідувальні групи, ланки і пости радіаційного та хіміч¬ного спосте-реження - для ведення розвідки в осередках ураження і зонах лиха, місцях розміщення форму-вань та населення, на  маршрутах висування, а також для спостереження за радіаційною, хімічною та біологічною обстановкою;                       
команди, групи і ланки зв'язку - для забезпечення зв’язком начальників та їх органів управління ЦО;
медичні та протиепідемічні загони, бригади, групи, санітар¬ні дружини і пости - для ведення медичної і бактеріологічної розвідки, надання медичної допомоги, проведення протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів в осередках ураження;
протипожежні та лісопожежні команди, відділення та ланки - для локалізації та гасіння пожеж на об’єктах, маршрутах висуван¬ня, районах масових лісових пожеж;
інженерні команди, групи і ланки - для ведення інженерної розвідки, рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, відбудови та ремонту доріг і дорожніх споруд, підривних робіт;
аварійно-технічні команди - для ведення аварійно-технічних робіт на мережах і спорудах комунального енергетичного господарства;
     загони, команди, групи, станції і пункти радіаційного та хімічного захисту - для ліквідації наслідків радіоактив¬ного і хімічного зараження (проведення санітарної обробки особового складу формувань та населення, обеззараження території, споруд і техніки, організації спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою);   
автомобільні загони і колони - для перевезення у позаміську зону розосередженого персоналу і населення, вивіз матеріальних цінностей, перевезення сил ЦО, евакуація уражених в лікарняні заклади, підвіз робочих змін, доставка матеріальних засобів;    
команди і групи охорони громадського порядку - для несення комен-дантської служби та підтримки порядку в населених пунктах, на об’єктах, в районах розміщення, пунктах збору, маршрутах вивозу персоналу і населення, висування сил ЦО в осередки ураження і райони лиха;
підрозділи харчування (рухомі пункти харчування) - для забезпечення гарячим харчуванням особового складу формувань у разі проведення ряту-вальних та інших невідкладних робіт, потерпілого населення та уражених в загонах медичної допомоги;
підрозділи торгівлі продовольчими товарами (рухомі пункти продо-вольчого постачання) - для забезпечення особового складу формувань сухим .пайком у разі відсутності гарячої їжі;
підрозділи торгівлі промисловими товарами (рухомі пункти речового постачання) - для забезпечення санітарно-обмивальних пунктів і загонів першої медичної допомоги обмінним одягом, білизною та взуттям;
рухомі автозаправні станції - для забезпечення техніки невоєнізованих формувань паливом і мастильними матеріалами;
ланки підвозу води –  для  забезпечення  особового складу формувань і населення водою;   
підрозділи технічного забезпечення (рухомі ремонтно-відновлювальні та евакуаційні групи) - для поточного ремонту техніки в польових умовах та її евакуації;
     команди, бригади, групи і ланки по захисту сільськогосподарських тварин – для ведення ветеринарної розвідки, ветеринарної обробки уражених тварин, захисту тварин, фуражу та джерел води, обеззараження фуражу, продуктів тваринного походження, місць розміщення худоби, проведення профілактичних ветеринарно-санітарних і охоронно-карантинних заходів;
команди, бригади, групи і ланки по захисту сільськогосподарських рослин - для ведення фітопатологічної і ентомологічної розвідки, проведення заходів щодо захисту рослин і продуктів рослинництва, обеззараження сіль-ськогосподарських угідь та продуктів рослинництва.                                      
У разі необхідності, за рішенням відповідних начальників цивільної оборони, можуть створюватися невоєнізованні формування ЦО іншого профілю.
До територіальних невоєнізованих формувань ЦО відносяться форму-вання загального призначення (зведені загони, команди та групи), а також формування забезпеччення :
розвідувальні групи, ланки річкової (морської) розвідки та на засобах залізничного транспорту, а також літаки (верто¬льоти) повітряної розвідки;
зв’язку (команди, групи),
медичні (групи епідеміологічної розвідки, загони першої медичної допо-моги, загони або бригади спеціалізованої медичної допомоги, спеціалізовані протиепідемічні бригади, рухомі проти¬епідемічні загони, інфекційні рухомі госпіталі);
інженерні (групи інженерної розвідки, команди по ремонту та відновленню доріг та мостів, команди підривних робіт, ланки по обслуговуванню сховищ та укриттів);
аварійно-технічні (аварійно-технічні команди по електромережам, аварійно-газотехнічні команди, команди водопровідно-каналізаційних або теплових мереж);
радіаційного і хімічного захисту (групи, ланки, зведені загони, команди, СОП, СОО, СОТ);
автомобільні (загони, колони);
охорони громадського порядку (команди, групи);
технічного забезпечення (рухомі групи);
захисту сільськогосподарських рослин і тварин (ланки, бригади, групи);
інші формування забезпечення створюються в залежності від місцевих умов.
Територіальні формування, як правило, створюються на базі суб’єктів господарської діяльності з чисельністю працюючих більше 100-150 чоловік.
Територіальні формування забезпечення створюються на базі спорід-нених підприємств, організацій, установ та учбових закладів з урахуванням профілю їх діяльності, наявності відповідних фахівців, матеріальних і техніч-них засобів.
У сільських районах територіальні формування створюються на базі районних організацій та підприємств, а також найближ¬чих до районних центрів об’єктів сільськогосподарського призначення.
Об’єкти, на базі яких розгортаються територіальні формування загального призначення або забезпечення, створюють, крім того, об’єктові формування для вирішення завдань ЦО  безпосередньо на своїх об’єктах.
Об’єктові формування створюються на підприємствах (у тому числі сільськогосподарських), в організаціях, установах та учбових закладах, які і складаються з формувань загального призначення та забезпечення.               
На об'єктах господарської діяльності з чисельністю працюючих до 100 чоловік, школах, ПТУ, вищих та середніх учбових закладах формування загального призначення не створюються.  Об’єкти, що не мають матеріальних та людських ресурсів для створення власних формувань, прикриваються, згідно планів цивільної оборони, територіальними формуваннями цивільної оборони.
 Основними формуваннями ЦО на промислових підприємствах є формування загального призначення. Крім них, у залежності від наявності відповідної бази, можуть створюватися формування забезпечення: розвіду-вальні, зв’язку, медичні, аварійно-технічні, протипожежні, охорони громад-ського порядку, обслуговування сховищ, обеззаражування, СОП, СОО, СОТ, інші формування.
На підприємствах лісного господарства створюються лісотехнічні та лісопожежні формування (команди, відділення). 
В установах і на об’єктах водного транспорту додатково створюються морські (річкові) аварійно-рятувальні загони (групи), призначені для ведення рятувальних та іінших невідкладних робіт на акваторіях, водних шляхах та прибережних об’єктах.
 На підприємствах енергетики, залізничного, повітряного транспорту, зв’язку для рішення завдань ЦО безпосередньо на власних об’єктах крім спеціальних відомчих формувань створюються рятувальні, аварійно-віднов-лювальні та аварійно-технічні команди, а також інші формування ЦО в залежності від наявності бази створення.
На базі будівних та будівельно-монтажних організацій, незалежно від відомчої приналежності та форм власності, крім територіальних формувань ЦО загального призначення, створюються такі територіальні формування заезпечення: групи інженерної розвідки; команди по ремонту та віднов-ленню доріг та мостів;  команди підривних робіт.                                         
На підприємствах сільського господарства створюються такі форму-вання : зведені команди (групи), пости РХС, СД, протипожежні (команди, відділення, ланки), команди (групи) захисту тварин і рослин, інші фор-мування.
 У державних установах та організаціях для виконання завдань ЦО, при наявності відповідної бази створюються такі формування зведені загони, команди, групи, ланки, пости РХС та інші.                               
В учбових закладах (в залежності від профілю) створюються формування забезпечення (медичні, зв’язку, захисту тварин і рослин, розвідувальні, охорони громадського порядку та інші).

Література

МІГОВИЧ Г. Г., ПШЕНИЧНИЙ В. Н. КУРС ЛЕКЦІЙ З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ К., НВФ "ПРИВАТІНФОРМ”  2003 321с.

Категорія: Цівільна оборона | Додав: ohranatruda (24.05.2010)
Переглядів: 2205 | Теги: невоєнізовані формування ЦО | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Контрольна робота по цивільній обороні Варіант 6

Професійні захворювання працівників, що зумовлені гострим впливом хімічних факторів

Структура і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

Контрольная работа по охрана труда

Надання першої медичної допомоги при запорошуванні очей

Охрана труда контрольная работа Вар. 17Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz