П`ятниця, 15.11.2019, 12:54
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Охорона праці на підприємстві
1. Законодавчі та нормативні документи з охорони праці

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України "Про охорону праці”. Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодацем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Специфічною особливістю українського Закону, що регламентує правову основу охорони праці, є високий рівень прав і гарантій працівникам. Вперше в історії держави працівникам було надано право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоровя або для людей які його оточують, і навколишнього природного середовища.

До позитивних моментів Закону України "Про охорону праці” безперечно належить закріплення за державою функції нагляду за охороною праці.

Основним законодавчим документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є Закон України "Про пожежну безпеку”. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.
Відповідно до статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку” державні органи виконавчої влади та ограни самоврядування усіх рівнів у межах своєї компетенції організовують розроблення та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об’єктів.
В системі законодавства щодо гігієни праці ключове місце займає Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. Положення, що мають пряме відношення до захисту здоров’я робітників та службовців найбільш повно висвітлені в статті 7 "Обов’язки підприємств, установ та організацій”. Ця стаття передбачає розробку та здійснення адміністрацією підприємств санітарних та протиепідемічних заходів; інформування органів та установ державної санепідеміологічної служби при надзвичайній події та ситуації, що становлять небезпеку для здоров’я населення; відшкодування в установленому порядку працівникам і громадянам збитків, яких завдано їх здоров’ю в результаті порушення санітарного законодавства.

Номативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. Номативно-правові акти з охорони праці призначені для уточнення, поглиблення та конкретизації положень законодавчих актів з питань охорони праці, а також регламентації вимог безпеки щодо виробничого середовища, трудового процесу, виробничого устаткування, знарядь праці, засобів захисту працюючих.

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають державні стандарти Системи стандартів безпеки праці колишнього СРСР. Останні застосовуються на території України до їх заміни іншими нормативно-правовими актами, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними стандартами України з питань охорони праці, Будівельними нормами та правилами, Санітарними нормами, Правилами улаштування електроустановок.

2. Характеристика умов праці на дільниці при виробництві охоронного сигналізатора на основі мобільного телефону

Охоронний сигналізатор на основі мобільного телефону складається на виробничій дільниці площа якої 28 м2. На кожного робітника приходиться 4,6 м2, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
В процесі виготовлення проектованого виробу використовуються такі технологічні процеси як: складення, монтаж, регулювання та ін., які характеризуються рядом шкідливих факторів, а саме наявність пилу, шкідливих аерозолей та шуму.

Освітленість на виробничій дільниці виходячи із характеристики роботи приймаємо в межах 750-300 лК, що відповідає 4 розряду зорової роботи. Необхідний рівень освітлення – 650 лК, досягається за допомогою загального та місцевого освітлення.

З метою пониження шкідливого пару в повітрі: свинцю нижче 0,01/0,005 мг/м3, бензину нижче 300 мг/м3, спирту етилового нижче 1000 мг/м3, які виділяються в процесі пайки, обробки друкованої плати використовуємо загальну та місцеву вентиляцію.

На виробничій дільниці всі робітники піддаються впливу шуму. Дії його на організм людини не можна уникнути, але максимальний рівень шуму не повинен перевищувати 65 дБ. В нашому випадку рувень шуму не вищий 50 дБ.

Температура на виробничій дільниці для категорії робіт середньої важкості IIа в теплий період року - 21-230С, в холодний – 18-200С. Оптимальне значення вологості повітря в теплий та холодний період року складає 40 – 60 %. Швидкість руху повітря складає: в теплий період року 0,2 м/с, в холодний період 0,3 м/с.

На виробничій дільниці по виготовленню охоронного сигналізатора на основі мобільного телефону важливе значення надається підготовці та перевірці знань працюючих, всі працюючі постійно проходять інструктажі з техніки безпеки.
На виробничій дільниці застосовуються такі засоби індивідуального захисту: халати, хустинки, килимки.

3. Заходизахисту від ураження електричним струмом

На виробничій дільниці по виготовленню охоронного сигналізатора на основі мобільного телефону деякі робітники працюють з приладами, які знаходяться під високою напругою. Тому необхідно дотримуватись правил електробезпеки.

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж та та навчання з безпечних методів праці, перевірку знань правил безпеки. Регулювальникам та іншим працівникам, які мають постійний контакт з електроприладами підвищеної напруги до 1000 В необхідно мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.
На виробничій дільниці застосовуються такі засоби безпечної експлуатації електроустановок, як захисне заземлення, захисне занулення.

Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або з її еквівалентом металевих частин електроустановки, які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитись під напругою в аварійних режимах роботи. Призначення захисного зазаемлення полягає в тому, щоб у випадку появи напруги на металевих конструктивних частинах електроустановки забезпечити захист людини від ураження електричним струмом у разі її доторкання до таких частин.

Захисне занулення – навмисне електричне з’єднання з нульвим захисним проводом металевих частин електроустановки, які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитись під напругою в аварійних режимах роботи.

Нульовий захисний провід – це провід, який з’єднує частини, що підлягають зануленню, з глухозаземеною нейтральною точкою обмотки джерела струму або її еквівалентом.
З метою зниження електротравматизму на виробництві використовується мала напруга 12, 36 та 42 В.

Основними мірами по захисту від ураження електричним струмом є:

* забезпечення недоступності струмоведучих частин для випадкового доторкання;
* використання ізоляції струмоведучих частин;
* використання методів колективного захисту від ураження електричним струмом: захисного заземлення, занулення та автоматичного відключення;
* періодична перевірка опору заземлення;
* контроль та профілактика пошкоджень ізоляції.

4. Промислова санітарія

Промислова санітарія визначає особливості роботи на даній виробничій дільниці і на цій основі встановлюється нормативне значення факторів пов’язаних з виробництвом.

ГОСТ12.1.005-88 визначає мікроклімат дільниці. СниП11-4-79 встановлює норми по освітленню робочої зони. ГОСТ12.1.003-86 та ГОСТ12.1012-90 встановлює нормативне значення вібрації та шуму на виробничій дільниці.

Фактори та заходи по їх нейтралізації перераховані в п. 2.

Фактичні та нормативні значення промислових факторів приведені в таблиці 1

Таблиця 1
№ п/п Назва фактора Одиниця вимірювання фактора Фактичне значення фактора Нормативне значення фактора
1 Пари: свинець
бензин
спирт етиловий мг/м3
мг/м3
мг/м3 0,003
100
600 0,01/0,005
300
1000
2 Температура:
в теплий період року
в холодний період року
Вологість
Швидкість руху повітря:
в теплий період року
в холодний період року 0С

%
м/с

21-23
18-20
45

0,15
0,2
21-23
18-20
40-60

0,2
0,3

Продовження табл. 6.1
3 Освітленість природна
природна
штучна
%
Лк
1
650
1,5
750-300
4 Вібрація
Шум дБ
дБ 5
50 1...12
65

5. Пожежна безпека

Пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу.

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є Закон України "Про пожежну безпеку”.

Основними причинами пожеж на виробництві є:

* необережне поводження з вогнем;
* незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу та експлуатації;
* порушення режимів технологічних процесів;
* несправність опалювальних приладів;
* невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки;
* коротке замикання.

З метою попередження пожежі необхідно: проводити інструктажі з пожежної безпеки; дотримуватись правил протипожежної безпеки; перевіряти електрообладання.

На даній виробничій дільниці необхідно дотримуватись наступних правил пожежної безпеки:

* забороняється палити на робочому місці;
* забороняється залишати без догляду ввімкнені електроприлади;
* забороняється зберігати на робочому місці легкозаймисті речовини у великій кількості.

З метою своєчасного оповіщення, на дільниці необхідно встановити протипожежну сигналізацію. Проходи та запасні виходи повинні бути вільними. Пожежний щит повинен розміщуватись в доступному місці та містити первинні засоби пожежогасіння: вогнегасник, лопату, відро, простирадло, ящик з піском. Відповідальний за пожежну безпеку керівник виробничої дільниці.

Категорія: Охорона праці | Додав: sensyor (22.05.2010)
Переглядів: 3395 | Теги: електробезпека, промислова санітарія, пожежна безпека | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Основні положення охорони праці на виробництві

История пожарной охраны Пожары-катастрофы в истории Москвы

Охорона Проаці При Роботі з Вдт

Перелік робіт підвищеної небезпеки

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Индивидуальные и коллективные средства защитыМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz